Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej jako RODO informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Grzegorz Nazim Kancelaria Komornicza Nr VII w Krakowie, adres: 30-710 Kraków ul. Ślusarksa 8/LU2
 2. Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Roman Kwieciński, e-mail iod.kraków.040@komornik.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  • wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych zadań określonych w art. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (DU z 2018, poz.771).
  • prowadzenia sprawozdawczości
  • prowadzenia działalności finansowej,
  • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
  • realizacji zadań z zakresu działalności komorników,
  • przeprowadzania kontroli ,
  • udostępniania informacji publicznej,
  • udzielania informacji uprawnionym osobom, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia – monitoring wizyjny, rejestracja rozmów telefonicznych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6, 9, 10 RODO.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
   • Należy pamiętać, że zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym RODO. To, czy i z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania przez Kuratora Kancelarii Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 8. Dane osobowe znajdujące się w Kancelarii nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.